A forma.


  •  Percepción e descrición.
  •  Elementos básicos na configuración da forma. A liña como elemento configurador.
  •  A perspectiva cónica e a súa aplicación no debuxo artístico